بانک ها نه به فکر منافع مردم بلکه صرفا در جهت منافع خود عمل می‌کنند