یک مسوول در وزارتخانه: آموزش و پرورش باید از مهارت های نظری به سمت مهارت های فنی برود