فرماندار رامشیر: پنج میلیارد ریال برای سواد آموزی در این شهرستان هزینه شد