براي کسب پيروزي در بازي فردا به حضور هواداران نياز داريم