حمله نظامی نخستین گزینه آمریکا بود/دشمن قدرت ایران را فهمیده است