نیروی انسانی کارآمد مهم‌ترین ظرفیت بخش جبالبارز است