فابیوس: فرانسه و عربستان در حال عقد قرادادهایی به ارزش ۲۰ میلیارد یورو هستند