به جای اینکه بگویی ناجا مسئول اجرای اسلام نیست، به وظایف خود عمل کن!