اسامي بازيکنان پرسپوليس براي بازي مقابل بنيادکار مشخص شد