آزادی «إدلب و قلمون» در آینده نزدیک/ جمهوری اسلامی حضور فعال دارد