استاندار کرمانشاه: موضوع مواد مخدر از جنگ تحمیلی هم ویران کننده تر است