همايش بزرگداشت مختوم قلی شاعر شهير ايرانی تركمن در گالیکش