تهیه پنیر از شیر غیر پاستوریزه ممنوع است/ کشک مایع قبل از مصرف جوشانده شود