شکست های آینده داعش وحدت امت اسلامی را ثابت می کند