امروز وظیفه ما دفاع از صحنه مقاومت در سوریه و یمن است