هشدار مديريت بحران خوزستان نسبت به بارندگي و مواج شدن خليج فارس