معلمان در انتقال ارزشهای انسانی و دینی به نسل جدید جایگاه والایی دارند