مدل برخورد دیپلماتیک دنیا با ایران متناسب با عزت ملت تغییر کرده است