دشمنان بدانند خون شهدای حرم کاخ سفید را در هم خواهد کوبید