رشد شاخصهای مطالعه در استان نیازمند همدلی متولیان فرهنگی و مردم است