کشور ایران هر روز قدرت خود را با دشمن موازنه می کند/امروز ایران در حال تسخیر تدریجی فضا است