هنرمندان اردیبهشتی تولدشان را جشن گرفتند/ از ایرج راد تا احمدرضا احمدی