جزئیات ۵ مصوبه جدید تسهیلات بانکی/ وام خودرو ۱۵ میلیون تومان شد