معلمان فرهنگ جمعگرایی را در دانش آموزان اشاعه و ترویج کنند