بیمارستان سازمان تامین اجتماعی جهرم به بهره برداری رسید