شورای پول و اعتبار سقف تسهیلات خرید در بخش های مختلف را تصویب کرد