بیداری اسلامی برگرفته از آرمان ها و ارزش های امام خمینی است