گرد و غبار دید افقی در مهران را به سه هزار متر کاهش داد