لزوم توجه به ظرفیت های دینی و فرهنگی براساس نقشه توسعه استان بوشهر