كشف 70 فقره سرقت از باند سارقان حرفه اي ساختمان نيمه كاره در اردبيل