مربیان درخصوص آموزش فضایل اخلاقی به ورزشکاران وظیفه سنگینی دارند