امام جمعه گرگان: شورای فرهنگ عمومی کارایی لازم را ندارد