استخراج اسمی بیش از 180 هزار تن مواد معدنی در قزوین