تیم مذاکره کننده نباید زیر بار بازرسی های نامحدود برود