آموزش و پرورش: دولت یکسان سازی حقوق معلمان با دیگر کارمندان را پذیرفته است