دوازدهمین دوره مسابقات علمی هنرستانهای کشور در قزوین آغاز شد