ترکیب تراکتورسازی برای بازی با الاهلی مشخص شد/ اندوی جانشین لک شد