انجام 248 سورتی پرواز داخلی و خارجی در فرودگاه رشت