در کدام مناطق تهران با 100میلیون تومان می توان خانه خرید؟