در مدارس و دانشگاه نمی شود اعتکاف کرد!!!/ اعتکاف امسال جوانان پاسخ دندان شکن به دشمنان بود