استاندار کرمان: امضای طلایی باید از میان برداشته شود