مردم انتظار بیشتری از رییس جمهور دارند/ دولت اسلامی نمی تواند خود را جدای از دین بداند