اظهارات جان کری نوعی زرنگی سیاسی است/ ابهامات مطرح شده ساختگی و کاربرد رسانه ای دارد/ بازرسی از تاسیس