۵۰ درصد از جویندگان کار در استان زنجان دارای مدرک لیسانس هستند