سفر پنهانی هاموند در روز تمدید زندان «نبیل رجب» با انتقاد مجامع حقوق بشر روبرو شد