لاوروف: قابل اعتماد بودن شرط شراکت ما با اتحادیه اروپا است