کونامی تصویری از Metal Gear Solid: The 1984 Collection را منتشر کرد