نماینده آیت الله سیستانی برقراری ارتباط با پیروان وهابیت را خواستار شد