عدم توافق و توافق بد در مذاکرات برای ایران وضعیتی یکسان دارد