چه باید گفت که اجازه ندارم برای مردم و مملکت خودم بخوانم